Общесемитский корневой словарь

Корневые ячейки и связи между корнями

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная

Слова начинающиеся на букву T, (ключ иврит-русского словаря)

Слова начинающиеся на букву T, (ключ иврит-русского словаря)

 

 

таблетка  כדר, טבל

таблица   לוח, טבל

табурет   רפרף

таз /анат./ אגן

/лохань/ זיז, אגן

/миска/קער 

таинственный   סתר

тайм /сп./חצה

тайм-аут  פסק

таймер קצב 

тайна   סוד, עלם

тайник  חבא, סתר

тайный  חשא, סמה

тайский  תאה

также  גם

такса /тариф/ ערף

/зоол./ תחש

таксиמנה

такт /ритм/קצב

/вежливость/נמס

тактика  תכסס

талант\ливый  כשר

талисман  קמע

талия  מתן

талон  תלש, כרטס

там  שמה

таможня  מכס

танец  רקד, חול

танкер  כול

танцевать  רקד

танцор  רקד

тапочки  נעל

таракан  מקק, תקן

таран /орудие/איל

/столкновение/נגש

таращиться  לטש

тарелка  צלח, פנך

/муз./ צלל, צלצל

тариф  ערף

таскать  סחב

тасовать  טרף

татуировка  קעקע

тахометр  מדד

тачка  רוץ

тащить  סחב, גרר

тащиться  זחל, סחב

таяние  מסס

твердить טען, שנן

твердый  קשה,חזק

твердыня  עזז, חזק

творение

/о творчестве/יצר

/о сотворении/ברא

творец  ברא, יצר

творческий  יצר

театр  בבה

Тегеран  טהר

текст  מלל

текучий  נזל

текущий  שטף

/счет в банке/עבר

телега  עגל

телеграмма  ברק

тележка  עגל

телезритель  צפה

теленок  עגל

телесный  גוף

телефон  טלף

телец  עגל

/знак Зодиака/שרר

тело  גוף

телятина  עגל

тема  נשא

темница  כלא

темнота  חשך, אפל

темный /цвет/כהה

/не освещен/חשך, אפל

темп  קצב

температура  חמם, עלה

темя  קדקד

тенденция  מגם, נטה

тендер /конкурс/כרז

теневой  צלל

теннис שלח

тент  מסך

тень  צלל

теория  הרה

теперь  עתה, עכשו

теплица  חמם

тепло\та  חמם

тереть\ся  שפשף, חכך

терзать  טרף, רטש

терка  גרר

терминנוח

терминалסוף

терминологияנוח

термометрמדד

термос  שמר

терновый куст  סנה

терпеть /боль/סבל

/сдерживаться/אפק

терпкий  קהה, עפץ

терраса

/балкон/רפס

/на склоне/דרג

территория  שטח, אתר

террорист\ический  פגע, חבל, פח"ע

терять\ся

/пропадать/אבד, עלם

/проигрывать/פסד

теснить\сяצפף, דחק

теснота  צפף, דחק

тесный  צפף, צרר

тест  בחן

тесто  בצק

тесть  חמם

тетива  יתר

тетрадь  חבר

тетя  דוד

техника безопасности  בטח

технология  ידע

техобслуживание  חזק

течение

/жидкости/זרם

/времени/משך

/о процессе/הלך

течь /поток/זרם

/протекание/דלף, נזל

теща  חמה, חתן

тигр נמר

Тигр חדקל

тик /нервный/ עוה

тиканье  תקתק

тиляпия  נון

/морская/ אדם

тип /вид/סוג, מין

/человек/טפס, ברנש

типичныйטפס, אפה

тирטוח

тиражированиеכפל

тиранרדה, ערץ

тиски  לחץ

титры  כתב

 

 

титул  תאר

титульный лист  שער

тиф  בהר

тихий  שקט

тишина  שקט, דמם

ткань  בדד, ארג, רקם

тканьё  ארג

ткачארג

тление  לחש

/угасание/  דעך

тля  כנם

тмин  קמל, כרו

то бишь  אפא

товар  סחר

товарный

/торговый/  סחר

/состав/  נשא (см. примечания

товарищ  חבר

товарищество  עמת, חבר

товарный

/коммерческий/סחר

/грузовой/נשא

тога אצטלה

тогда  אז

тождественный  זהה

тожеגם

токזרם

/гумно/ גרן

токарь  חרט

токсикоз  רעל

ток-шоу  ארח

толкание  דחף

/сп./הדף

толкование  פרש, דרש

толковый /понятливый/ בון

/о словаре/ מלל, см. "Примечания"

толочь  טחן, כתש

толпа /сброд/אסף

/масса/קהל, המה

толпиться  גדד, קהל

толстеть  שמן

толстый /вещи/עבה

/люди/שמן

толчокדחף, הדף

толщина  עבה

толь  ירע

только /но/אך

/лишь/לבד, רק

том  כרך

тон /цвет/גון

/звук/צלל

тонкий  דקק

тонна  טון

тонуть  טבע

топить\ся

/тонуть/טבע

/отапливать/נסק

топкийטבע

топливоדלק

топор  גרזן

топтать  דרך

/попирать/רמס

топчан  מטה

торг  מקח

торговать  מכר, שוק

торговаться  מקח

торговля  סחר, שוק

/с лотка/רכל

торговый  סחר

торжественность  חגג

торможениеבלם

тормоз\итьבלם

торопитьזרז, אוץ

торопитьсяמהר

торт  עוג

торф  כבל

тоска /скука/שעמם

/печаль/געגע, עצב

тост /хлеб/קלה

тостер  צנם

тотальный  כול

тотчас  תכף

точилка  חדד

точило  שחז

точить

/об острие/חדד

/о лезвии/שחז

точкаנקד

точно\стьדיק

тошнота  בחל

тощий  רזה, דלל, כחש

трава /бот./עשב

/лужайка/דשא

травля  שסה, רדף

травма  פגע

травоядный  אכל

традиционный  מסר

традиция  מסר, נהג

траектория  סלל, נתב

трактат  מסך

трамбоватьכבש

трамвайחשמל

трамплинקפץ

транжиритьבזבז

транслировать  שדר

трансляция  שדר

трансмиссия  מסר

трансплантация  שתל

транспорт

/пассажирский/ חבר, רכב

/грузовой/יבל, נשא

транспортир  זוה

трансформатор  שנה

траншея  תעל, חפר, שוח

трапеза  ארח, סעד

трасса

/магистраль/כבש

/маршрут/נתב, סלל

трассирующийנתב

трата  בזבז, יצא

траур  אבל, שכל

/семь дней/שבע

требование  דרש, בקש, תבע

тревога

/сигнал/זעק, צפר

/подъем/ קפץ

/беспокойство/ דאג

тревожить\ся דאג

/надоедать/טרד

трезвый  פכח

трельяж  דלה

тренажерכשר

тренерאמן, עמן

трениеשפשף, חכך

тренировать\ся  אמן, רגל

треножить  כפת

трепетать  רעד

треск  פצפץ, חרק

треска  חמר, שבט

трескаться  סדק

третий  שלש

треть  שלש

треугольник  שלש

трех-  תלת

трехмерный  מדד

трещина    סדק, חרץ, שסע

три  שלש

трибуна

/стадиона/   יצע

/подмостки/  בים

тридцать  שלש

триллер מתח

 

 

триумф  נצח

трогательный  רגש

трогать  נגע

трогаться  זוז

тройка  שלש

тройник /тех./ פצל

тройня  שלש

тромбоз  פקק

трон  כסה

тропа  שבל, סלל

трос  כבל

тростник  גמא

трость  קלל

тротуар  דרך

трофей  שלל

труба  צנר

/дымоход/ארב

/муз./ חצצר

/водосточная/ רזב

трубитьתקע

трубка /труба/ צנר

/курительная/קטר

/телефона/שפר

трубкозуб  שנבוב

трубопровод  צנר

труд\иться  עבד, טרח

трудно  קשה

трудный  קשה

трудоустроенный  עסק

труженик  עבד

труп  גוף, גוה

/падаль/פגר

труппа  להק

трус\ость פחד

трусы תחת

тряпка  סמרטט, טלה

/половая/סחב

трясти  רעד

туалет  שרת

туберкулез  שחף

тугоухий  כבד

туда  שמה

туз  אס

туловище  גוף

туман\ность  ערפל, אבך

тунец  טנה

туннель  נהר

тупик  בוא

тупица  טמטם

тупой

/не острый/קהה

/глупый/טמטם

тур /выборов/ סוב

/туризм/ טיל

тура /шахм./צרח

турбина  שחן

турецкий  תרך

туризм  תור

турист  תור

турне  סוב

турник  מתח

турникет  דלת

турнир חרה

турпоход  טיל, חנה

тусклый  כהה, עשש

туфля  נעל

туча  ענן

тучный  שמן, דשן

тушить /гасить/כבה

/варить/צלה

тушканчик  רבע

тушь  טשטש

тщеславие  גדל

тыква  דלע

тыл  ערף

тысяча  אלף

тычинка  אבק

тьма  חשך, אפל

тэг תיג

тюбетейка  בכר

тюбик  שפר

тюлень  ארה

тюльпан  צבע

тюремщик  סהר

тюрьма  כלא, סהר

тягач  גרר

тяготение  משך

тяжба  דון

тяжелоатлет  שקל

тяжелый /вес/כבד

/трудный/קשה

тяжесть /вес/כבד

/бремя/נטל

/трудность/קשה

тяжкий  חמר

тянуть\ся  משך

/о буксире/גרר

 

Обновлено 23.03.2020 10:27  


Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2011 AXAZ.org, All Rights Reserved
Перепечатка разрешена только с активной ссылкой на конкретный материал!